Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy Dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach

Raty, umorzenia

podanie o raty

podanie o umorzenie

oświadczenie majątkowe

 Wniosek w sprawie umorzenia lub rozłożenia na raty należności z tytułu doprowadzenia i pobytu w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień i Ośrodku Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta Katowice przy Rynek 1 lub w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego przy ul. 3 Maja 7, III piętro, pokój 301, w dniach od poniedziałku do środy  w godzinach od 7:30 do 15:30, czwartek w godz. 7.30 do 17.00 oraz w piątek w godz. 7.30 do 14.00.

Oprócz dokumentów wymienionych w załączniku do wniosku, do przedkładanych dokumentów należy dołączyć:

obowiązkowo:

dodatkowo:

Ww. opłatę można dokonać, bez dodatkowych opłat, we wszystkich oddziałach Banku PKO BP S.A. na niżej podany numer konta:

BANK PKO S.A. 52 1020 2313 2672 0211 1111 1111

Oddziały Banku PKO BP S.A. najbliżej zlikwidowanych kas Urzędu Miasta znajdują się w następujących lokalizacjach: plac Marii i Lecha Kaczyńskich, ul. Staromiejska, ul. Dworcowa, pl. K. Miarki.

Zwolnienie z ww. opłaty skarbowej może nastąpić tylko w przypadku przedstawienia zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z tytułu ubóstwa.

Skip to content