Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy Dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach

Działalność Izby

Cele i zadania

Przedmiotem działalności Izby – Ośrodka jest realizacja zadań wynikających ze Statutu:

1. Zabezpieczenie osób w stanie nietrzeźwości, przekazanych izbie wytrzeźwień, przed utratą zdrowia, a nawet życia.

2. Opieka lekarska/medyczna nad osobami wstanie nietrzeźwości do czasu wytrzeźwienia, tj. do czasu odzyskania pełnej sprawności psychofizycznej.

3. Udzielanie osobom wstanie nietrzeźwości doprowadzonym do izby wytrzeźwień pomocy lekarskiej/medycznej.

4. Przyjmowanie do depozytu przedmiotów wartościowych, rzeczy osobistych, dokumentów ipieniędzy od osób przyjętych do izby wytrzeźwień.

5. Pobieranie i egzekwowanie należności za pobyt w izbie wytrzeźwień w imieniu Prezydenta Miasta Katowice.

6. Prowadzenie działalności profilaktyczno – wychowawczej wśród osób nadużywających alkoholu.

7. Pomoc terapeutyczna osobom opuszczającym izbę wytrzeźwień oraz rodzinom tych osób, aw szczególności:

a/ diagnozowanie pod kątem uzależnienia od alkoholu,

b/ motywowanie do podjęcia systematycznej terapii odwykowej,

c/ profilaktyczne oddziaływanie terapeutyczne.

8. Kontynuacja oddziaływania terapeutycznego wobec osób wymienionych w ust.7.

9. Prowadzenie pomocy terapeutycznej i prawnej dla osób niekorzystających z izby wytrzeźwień.

10. Prowadzenie spotkań i terapii zajęciowej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

11. Systematyczne prowadzenie szkoleń dla personelu izby wytrzeźwień i innych grup zawodowych zajmujących się osobami uzależnionymi od alkoholu.

źródło:

Skip to content