bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Ewidencje, rejestry, archiwa

ARCHIWUM

Podstawowym dokumentem klienta Izby Wytrzeźwień jest Karta Pobytu przechowywana w archiwum przez 10 lat.

Zasady tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentacji Izby określone są w obowiązującej Instrukcji Kancelaryjnej opracowanej na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 67)

Warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze - zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

    Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2019 poz. 125).


EWIDENCJA OSÓB DOPROWADZONYCH DO IZBY WYTRZEŹWIEŃ

Warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze - zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
  • Dz.U.01.128.1402 USTAWA z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych.

REJESTR SKARG I WNIOSKÓW

Warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze - zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
  • Dz.U.01.128.1402 USTAWA z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych.Opublikował: Michał Berger
Publikacja dnia: 01.01.2023
Podpisał: Michał Berger
Dokument z dnia: 13.10.2014
Dokument oglądany razy: 3 749