bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.05.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiana nazwy podmiotu oraz zmiana statutu

Statut

STATUT
MIEJSKIEJ IZBY WYTRZEŹWIEŃ I OŚRODKA POMOCY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU W KATOWICACH

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1. Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach zwana w dalszej części Statutu "Izbą - Ośrodkiem" jest jednostką organizacyjną miasta Katowice działającą w formie jednostki budżetowej.
§ 2. Izba - Ośrodek działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- niniejszego Statutu.
§ 3. Siedzibą Izby - Ośrodka jest miasto Katowice.
§ 4. Terenem działania Izby - Ośrodka jest miasto Katowice.
§ 5. Nadzór oraz kontrolę nad działalnością Izby - Ośrodka sprawują Rada Miasta Katowice i Prezydent Miasta Katowice w ramach posiadanych kompetencji.
§ 6. Ilekroć jest mowa o ustawie - oznacza to ustawę z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

ROZDZIAŁ II
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI


§ 7. Przedmiotem działalności Izby - Ośrodka jest realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
§ 8. Podstawowym celem działalności Izby - Ośrodka jest :
1. Zabezpieczenie osób w stanie nietrzeźwości, przekazanych izbie wytrzeźwień, przed utratą zdrowia, a nawet życia.
2. Opieka lekarska/medyczna nad osobami w stanie nietrzeźwości do czasu wytrzeźwienia, tj. do czasu odzyskania pełnej sprawności psychofizycznej.
3. Udzielanie osobom w stanie nietrzeźwości doprowadzonym do izby wytrzeźwień pomocy lekarskiej/medycznej.
4. Przyjmowanie do depozytu przedmiotów wartościowych, rzeczy osobistych, dokumentów i pieniędzy od osób przyjętych do izby wytrzeźwień.
5. Pobieranie i egzekwowanie należności za pobyt w izbie wytrzeźwień w imieniu Prezydenta Miasta Katowice.
6. Prowadzenie działalności profilaktyczno - wychowawczej wśród osób nadużywających alkoholu.
7. Pomoc terapeutyczna osobom opuszczającym izbę wytrzeźwień oraz rodzinom tych osób, a w szczególności:
a/ diagnozowanie pod kątem uzależnienia od alkoholu,
b/ motywowanie do podjęcia systematycznej terapii odwykowej,
c/ profilaktyczne oddziaływanie terapeutyczne.
8. Kontynuacja oddziaływania terapeutycznego wobec osób wymienionych w ust. 7.
9. Prowadzenie pomocy terapeutycznej i prawnej dla osób niekorzystających z izby wytrzeźwień.
10. Prowadzenie spotkań i terapii zajęciowej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.
11. Systematyczne prowadzenie szkoleń dla personelu izby wytrzeźwień i innych grup zawodowych zajmujących się osobami uzależnionymi od alkoholu.


ROZDZIAŁ III
GOSPODARKA FINANSOWA


§ 9. Izba - Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych w ustawie o finansach publicznych i dysponuje samodzielnym rachunkiem bankowym.
§ 10. Podstawą gospodarki finansowej Izby - Ośrodka jest plan dochodów i wydatków - Roczny Plan Finansowy zatwierdzany przez Dyrektora.
§ 11. Za pobyt w izbie wytrzeźwień od osoby przyjętej pobierana jest opłata. Wysokość opłaty jest określana przez Radę Miasta Katowice w drodze uchwały.
§ 12. Izba - Ośrodek odprowadza na rachunek budżetu miasta Katowice wszystkie dochody, a w szczególności z tytułu opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień.
§ 13. Zasady wynagradzania pracowników Izby - Ośrodka określa Regulamin Wynagradzania, wprowadzony przez Dyrektora zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.

ROZDZIAŁ IV
MIENIE


§ 14. Mienie Izby - Ośrodka stanowi mienie miasta Katowice przekazane w trwały zarząd w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.
§ 15. Izba - Ośrodek zobowiązana jest do gospodarowania mieniem z należytą starannością, a w szczególności właściwego jego wykorzystania, prowadzenia ewidencji oraz przeprowadzania okresowych inwentaryzacji.


ROZDZIAŁ V
ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA


§ 16. Działalnością Izby - Ośrodka kieruje Dyrektor, z którym stosunek pracy nawiązuje i rozwiązuje Prezydent Miasta Katowice.
§ 17. Pozostałych pracowników, w tym Zastępcę Dyrektora oraz Głównego Księgowego zatrudnia Dyrektor, wykonując uprawnienia pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.
§ 18. 1. Dyrektor ustala organizację wewnętrzną Izby - Ośrodka w formie Regulaminu Organizacyjnego oraz reprezentuje jednostkę na zewnątrz, decyzje wewnętrzne podejmuje w formie zarządzeń wewnętrznych, regulaminów i instrukcji.
2. Dyrektor działa zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie pełną odpowiedzialność.
3. Dyrektor działa jednoosobowo wykonując z upoważnienia Prezydenta Miasta Katowice zwykły zarząd, do działań wykraczających poza zakres zwykłego zarządu wymagane jest odrębne pełnomocnictwo.
4. Dyrektor jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w Izbie - Ośrodku pracowników i wykonuje uprawnienia pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy.


ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 19. Statut nadaje Rada Miasta Katowice w formie uchwały.
§ 20. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
§ 21. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Statut Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionyc Alkoholu w Katowicach opublikowany jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 11 marca 2016 r. Poz. 1618 i stanowi załącznik do Uchwały Rady Miasta Katowice z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiej Izbie Wytrzeźwień i Ośrodkowi Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach.Opublikował: Michał Berger
Publikacja dnia: 12.05.2019
Podpisał: Michał Berger
Dokument z dnia: 12.05.2019
Dokument oglądany razy: 1 312