bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Kontrole w 2018 r.

WYKAZ PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W MIEJSKIEJ IZBIE WYTRZEŹWIEN I OŚRODKU POMOCY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU W KATOWICACH W ROKU 2018


Data kontroli:

16.01.2018

Nazwa organu prowadzącego kontrolę:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Tematyka przeprowadzonej kontroli:

Kontrola stanu sanitarnego obiektu

Zalecenia pokontrolne:

Brak zaleceń. Czystość oraz zaopatrzenie w środki czystości i dezynfekcyjne nie budziła zastrzeżeń.


Data kontroli:

02.05.2018,08.05.2018,
18.05.2018, 25.05.2018

Nazwa organu prowadzącego kontrolę:

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach

Tematyka przeprowadzonej kontroli:

Prawna ochrona pracy - wybrane zagadnienia.
Wypłata minimalnej stawki godzinowej.

Zalecenia pokontrolne:

  1. Podjęcie działań mających na celu realizację obowiązku przeciwdziałania mobbingowi - wdrażanie polityki antymobbingowej.
  2. Przechowywanie zaświadczeń szkolenia okresowego BHP w aktach osobowych pracownika - na bieżąco skorygowane w obecności kontrolującego.
  3. Wskazanie w sposób jednoznaczny daty końcowej umowy o pracę na czas określony- na bieżąco skorygowane w obecności kontrolującego.
  4. Potwierdzenie pracownikowi na piśmie przed dopuszczeniem do pracy umowy.

Data kontroli:

04.06.2018 - 15.06.2018

Nazwa organu prowadzącego kontrolę:

Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Urzędu Miasta Katowice

Tematyka przeprowadzonej kontroli:

Przestrzeganie standardów kontroli zarządczej stanowiących ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i
terminowy. Celem kontroli jest zwiększenie skuteczności i efektywności działania w jednostce (zgodnie z Komunikatem nr 23 Ministra Finansów z dnia 16.12.2009 r.). Okres objęty kontrolą 1.06.2017r.-31.05.2018r.

Zalecenia pokontrolne:

Brak zaleceń, wszystkie kontrolowane obszary realizowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami.

________________________________________________________________________________Opublikował: Michał Berger
Publikacja dnia: 14.08.2018
Podpisał: Michał Berger
Dokument z dnia: 14.08.2018
Dokument oglądany razy: 2 451