bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Kontrole w 2017 r.

WYKAZ PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W MIEJSKIEJ IZBIE WYTRZEŹWIEN I OŚRODKU POMOCY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU W KATOWICACH W ROKU 2017


Data kontroli:

19.01.2017 - 08.02.2017

Nazwa organu prowadzącego kontrolę:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Chorzowie

Tematyka przeprowadzonej kontroli:

  1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
  2. Ustalenie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
  3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
  4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Zalecenia pokontrolne:

Zgodnie z ustawą zaleceń pokontrolnych nie wydaje się.


Data kontroli:

27.01.2017

Nazwa organu prowadzącego kontrolę:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Tematyka przeprowadzonej kontroli:

Kontrola stanu sanitarnego obiektu

Zalecenia pokontrolne:

Brak zaleceń. Czystość oraz zaopatrzenie w środki czystości i dezynfekcyjne nie budziła zastrzeżeń.


Data kontroli:

06.02.2017

Nazwa organu prowadzącego kontrolę:

Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice

Tematyka przeprowadzonej kontroli:

Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych w zakresie naboru na wolne stanowiska urzędnicze.

Zalecenia pokontrolne:

Brak zaleceń.


Data kontroli:

09.06.2017 - 23.06.2017

Nazwa organu prowadzącego kontrolę:

Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Urzędu Miasta Katowice

Tematyka przeprowadzonej kontroli:

Przestrzeganie standardów kontroli zarządczej stanowiących ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Celem kontroli jest zwiększenie skuteczności i efektywności działania w
jednostce (zgodnie z Komunikatem nr 23 Ministra Finansów z dnia 16.12.2009 r.) Okres objęty kontrolą 1.06.2016r.-31.05.2017r.

Zalecenia pokontrolne:

Brak zaleceń, wszystkie kontrolowane obszary realizowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Data kontroli:

17.08.2017

Nazwa organu prowadzącego kontrolę:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Tematyka przeprowadzonej kontroli:

Pobrano próbkę wody ciepłej do badania w kierunku bakterii Legionella sp.

Zalecenia pokontrolne:

Brak zaleceń - woda spełniała wymagania z zał. Nr 1E do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13.11.2015 r. (Dz.U. z 2015r., poz. 1989).
Opublikował: Michał Berger
Publikacja dnia: 14.08.2018
Podpisał: Michał Berger
Dokument z dnia: 14.08.2018
Dokument oglądany razy: 2 430