bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Kontrole w 2016 r.

WYKAZ PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W MIEJSKIEJ IZBIE WYTRZEŹWIEN I OŚRODKU POMOCY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU W KATOWICACH W ROKU 2016


Data kontroli:

05.01.2016 r.

Nazwa organu prowadzącego kontrolę:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach

Tematyka przeprowadzonej kontroli:

Kontrola stanu sanitarno-porządkowego obiektu oraz zaopatrzenia w środki czystości i dezynfekcyjne

Zalecenia pokontrolne:

brak zaleceń pokontrolnych


Data kontroli:

08.08.2016 - 09.08.2016

Nazwa organu prowadzącego kontrolę:

Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice

Tematyka przeprowadzonej kontroli:

Kontrola dokumentacji BHP

Zalecenia pokontrolne:

Brak zaleceń. Nieprawidłowości i uchybienia zostały na bieżąco skorygowane w obecności kontrolującego


Data kontroli:

23.09.2016 - 12.10.2016

Nazwa organu prowadzącego kontrolę:

Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych Urzędu Miasta Katowice

Tematyka przeprowadzonej kontroli:

Przestrzeganie standardów kontroli zarządcze jstanowiących ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Celem kontroli jest zwiększenie skuteczności i efektywności działania w
jednostce (zgodnie z Komunikatem nr 23 Ministra Finansów z dnia 16.12.2009 r.). Okres objęty kontrolą 1.06.2015r.-31.05.2016r.

Zalecenia pokontrolne:

Brak zaleceń, wszystkie kontrolowane obszary realizowane były zgodnie z obowiązującymi przepisami
Opublikował: Michał Berger
Publikacja dnia: 14.08.2018
Podpisał: Michał Berger
Dokument z dnia: 14.08.2018
Dokument oglądany razy: 2 853