Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy Dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach

Opłata za pobyt

Opłata za pobyt w Izbie wytrzeźwień wynosi 304.14 zł.

Opłaty można dokonać:

podstawy prawne:


Uchwała nr LV/1131/18

Rady Miasta Katowice

z dnia 19 kwietnia 2018r.

 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty związanej z pobytem osoby przyjętej do izby wytrzeźwień, działającej w strukturze Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), w związku z art 42² ust. 1, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, ust. 6, ust. 7 i ust. 9 ustawy z dni a 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.), obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji (M.P. z 2018 r. poz. 159), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§1. Ustalić wysokość opłaty związanej z pobytem osoby przyjętej do izby wytrzeźwień, działającej w strukturze Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionych do Alkoholu w Katowicach w kwocie
304.14 zł.
§2. Traci moc Uchwała Nr XLIII/801/17 Rady Miasta Katowice z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty związanej z pobytem osoby przyjętej do izby wytrzeźwień, działającej w strukturze Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionych do Alkoholu w Katowicach (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2017r., poz. 3521).
§3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice
Krystyna Siejna