Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy Dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach

Opłata za pobyt

Opłata za pobyt w Izbie wytrzeźwień wynosi 326,87 zł.

Opłaty można dokonać:

podstawy prawne:


Uchwała nr XXXIV/733/21

Rady Miasta Katowice

z dnia 29 kwietnia 2021r.

 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty związanej z pobytem osoby przyjętej do izby wytrzeźwień, działającej w strukturze Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 42² ust. 1, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, ust. 6, ust. 7 i ust. 9 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.), obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji, po waloryzacji (M.P. z 2021 r. poz. 125), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice uchwala:

§1. Ustalić wysokość opłaty związanej z pobytem osoby przyjętej do izby wytrzeźwień, działającej w strukturze Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionych do Alkoholu w Katowicach w kwocie

326,87zł.

§2. Traci moc Uchwała Nr XX/465/20 Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2020r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty związanej z pobytem osoby przyjętej do izby wytrzeźwień, działającej w strukturze Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy dla Osób Uzależnionych do Alkoholu w Katowicach(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2020 r., poz. 4371).

§3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§4.Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta Katowice

Maciej Biskupski

 

Skip to content